2022-2021

2022

151) Water-soluble Bioisosteres of the ortho-substituted Phenyl Ring
A. Denisenko, P. Garbuz, N. M. Voloshchuk, Y. Holota, P. K. Mykhailiuk*
ChemRxiv 2022 (10.26434/chemrxiv-2022-tln0p-v2)
Water-soluble Bioisosteres of the ortho-substituted Phenyl Ring

150) Fluorinated Aliphatic Diazirines: Preparation, Characterization, and Photolabeling Studies
U. Kornii, O. Shablykin, T. Tarasiuk, O. Stepaniuk, V. Matvienko, D. Aloshyn, N. Zahorodniuk, P. K. Mykhailiuk*
ChemRxiv 2022 (10.26434/chemrxiv-2022-n5xbv)
Fluorinated Aliphatic Diazirines: Preparation, Characterization, and Photolabeling Studies

149) Rapid and scalable halosulfonylation of strain-release reagents
H. D. Pickford, V. Ripenko, R. E. McNamee, S. Holovchuk, A. L. Thompson, R. C. Smith, P. K. Mykhailiuk,* E. A. Anderson*
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202213508
Rapid and scalable halosulfonylation of strain-release reagents

148) Arylboration of Enecarbamates for the Synthesis of Borylated Saturated N-Heterocycles
G. L. Trammel, P. B. Kannangara, D. Vasko, O. Datsenko, P. Mykhailiuk, M. K. Brown*
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202212117
Arylboration of Enecarbamates for the Synthesis of Borylated Saturated N-Heterocycles

147) A Practical and Scalable Approach to Fluoro-Substituted Bicyclo[1.1.1]pentanes
R. Bychek, P. K. Mykhailiuk*
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202205103
A Practical and Scalable Approach to Fluoro-Substituted Bicyclo[1.1.1]pentanes

146) Overcoming Limitations in Decarboxylative Arylation via Ag–Ni Electrocatalysis
M. D. Palkowitz, G. Laudadio, S. Kolb, J. Choi, M. S. Oderinde, T. El-Hayek Ewing, P. N. Bolduc, T. Chen, H. Zhang, P. T. W. Cheng, B. Zhang, M. D. Mandler, V. D. Blasczak, J. M. Richter, M. R. Collins, R. L. Schioldager, M. Bravo, T. G. M. Dhar, B. Vokits, Y. Zhu, P.-G. Echeverria, M. A. Poss, S. A. Shaw, S. Clementson, N. N. Petersen, P. K. Mykhailiuk, P. S. Baran*
J. Am. Chem. Soc. 2022, 121, 17709-17720
Overcoming Limitations in Decarboxylative Arylation via Ag–Ni Electrocatalysis

145) Unexpected Isomerization of Oxetane-Carboxylic Acids
B. Chalyk, A. Grynyova, K. Filimonova, T. V. Rudenko, D. Dibchak, P. K. Mykhailiuk*
Org. Lett. 2022, 24, 4722-4728
Unexpected Isomerization of Oxetane-Carboxylic Acids

144) Fluorine-Containing Prolines: Synthetic Strategies, Applications, and Opportunities
P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2022, 87, 6961-7055
Fluorine-Containing Prolines: Synthetic Strategies, Applications, and Opportunities

2021

143) When SF5 outplays CF3: Effects of pentafluorosulfanyl decorated scorpionates on copper
A. Noonikara Poyil, A. Muñoz-castro, A. Boretskyi, P. K. Mykhailiuk,* R. Dias*
Chem. Sci. 2021, 12, 14618-14623
When SF5 outplays CF3: Effects of pentafluorosulfanyl decorated scorpionates on copper

142) Oxa-spirocycles: synthesis, properties and applications
K. Fominova, T. Diachuk, D. Granat, T. Savchuk, V. Vilchynskyi, O. Svitlychnyi, V. Meliantsev, I. Kovalchuk, E. Litskan, V. V. Levterov, V. R. Badlo, R. I. Vaskevych, A. I. Vaskevych, A. V. Bolbut, V. V. Semeno, R. Iminov, K. Shvydenko, A. S. Kuznetsova, Y. V. Dmytriv, D. Vysochyn, V. Ripenko, A. A. Tolmachev, O. Pavlova, H. Kuznietsova, I. Pishel, P. Borysko, P. K. Mykhailiuk*
Chem. Sci. 2021, 12, 11294-11305
Oxa-spirocycles: synthesis, properties and applications

141) Fluorinated Pyrazoles: From Synthesis to Applications
P. K. Mykhailiuk*
Chem. Rev. 2021, 121, 1670-1715
Fluorinated Pyrazoles: From Synthesis to Applications

140) Large-Scale Synthesis and Modifications of Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic Acid (BCP)
V. Ripenko, D. Vysochyn, I. Klymov, S. Zhersh, P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 14061-14068
Large-Scale Synthesis and Modifications of Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic Acid (BCP)

139) Bicyclic Pyrrolidines for Medicinal Chemistry via [3 + 2]-Cycloaddition
V. I. Savych, V. L. Mykhalchuk, P. V. Melnychuk, A. O. Isakov, T. Savchuk, V. M. Timoshenko, S. A. Siry, S. O. Pavlenko, D. V. Kovalenko, O. V. Hryshchuk, V. A. Reznik, B. A. Chalyk, V. S. Yarmolchuk, E. B. Rusanov, P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 13289-13309
Bicyclic Pyrrolidines for Medicinal Chemistry via [3 + 2]-Cycloaddition

138) Phosphine Oxides (−POMe2) for Medicinal Chemistry: Synthesis, Properties, and Applications
M. V. Stambirskyi, T. Kostiuk, S. I. Sirobaba, A. Rudnichenko, D. L. Titikaiev, Y. V. Dmytriv, H. Kuznietsova, I. Pishel, P. Borysko, P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 12783-12801
Phosphine Oxides (−POMe2) for Medicinal Chemistry: Synthesis, Properties, and Applications

137) Scalable Approach to Fluorinated Heterocycles with Sulfur Tetrafluoride (SF4)
S. Trofymchuk, M. Bugera, A. A. Klipkov, V. Ahunovych, B. Razhyk, S. Semenov, A. Boretskyi, K. Tarasenko,  P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 12181-12198
Scalable Approach to Fluorinated Heterocycles with Sulfur Tetrafluoride (SF4)

136) Bicyclic Piperidines via [2 + 2] Photocycloaddition
V. Shcherbakova, D. Dibchak, M.Snisarenko, Y. Skalenko, A. V. Denisenko, A. S. Kuznetsova, P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 2200-2209
Bicyclic Piperidines via [2 + 2] Photocycloaddition

Comments are closed.

Developed by George Malets (malets12@gmail.com)