2021-2021

2021

143) When SF5 outplays CF3: Effects of pentafluorosulfanyl decorated scorpionates on copper
A. Noonikara Poyil, A. Muñoz-castro, A. Boretskyi, P. K. Mykhailiuk,* R. Dias*
Chem. Sci. 2021, 12, 14618-14623
When SF5 outplays CF3: Effects of pentafluorosulfanyl decorated scorpionates on copper

142) Oxa-spirocycles: synthesis, properties and applications
K. Fominova, T. Diachuk, D. Granat, T. Savchuk, V. Vilchynskyi, O. Svitlychnyi, V. Meliantsev, I. Kovalchuk, E. Litskan, V. V. Levterov, V. R. Badlo, R. I. Vaskevych, A. I. Vaskevych, A. V. Bolbut, V. V. Semeno, R. Iminov, K. Shvydenko, A. S. Kuznetsova, Y. V. Dmytriv, D. Vysochyn, V. Ripenko, A. A. Tolmachev, O. Pavlova, H. Kuznietsova, I. Pishel, P. Borysko, P. K. Mykhailiuk*
Chem. Sci. 2021, 12, 11294-11305
Oxa-spirocycles: synthesis, properties and applications

141) Fluorinated Pyrazoles: From Synthesis to Applications
P. K. Mykhailiuk*
Chem. Rev. 2021, 121, 1670-1715
Fluorinated Pyrazoles: From Synthesis to Applications

140) Large-Scale Synthesis and Modifications of Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic Acid (BCP)
V. Ripenko, D. Vysochyn, I. Klymov, S. Zhersh, P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 14061-14068
Large-Scale Synthesis and Modifications of Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic Acid (BCP)

139) Bicyclic Pyrrolidines for Medicinal Chemistry via [3 + 2]-Cycloaddition
V. I. Savych, V. L. Mykhalchuk, P. V. Melnychuk, A. O. Isakov, T. Savchuk, V. M. Timoshenko, S. A. Siry, S. O. Pavlenko, D. V. Kovalenko, O. V. Hryshchuk, V. A. Reznik, B. A. Chalyk, V. S. Yarmolchuk, E. B. Rusanov, P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 13289-13309
Bicyclic Pyrrolidines for Medicinal Chemistry via [3 + 2]-Cycloaddition

138) Phosphine Oxides (−POMe2) for Medicinal Chemistry: Synthesis, Properties, and Applications
M. V. Stambirskyi, T. Kostiuk, S. I. Sirobaba, A. Rudnichenko, D. L. Titikaiev, Y. V. Dmytriv, H. Kuznietsova, I. Pishel, P. Borysko, P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 12783-12801
Phosphine Oxides (−POMe2) for Medicinal Chemistry: Synthesis, Properties, and Applications

137) Scalable Approach to Fluorinated Heterocycles with Sulfur Tetrafluoride (SF4)
S. Trofymchuk, M. Bugera, A. A. Klipkov, V. Ahunovych, B. Razhyk, S. Semenov, A. Boretskyi, K. Tarasenko,  P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 12181-12198
Scalable Approach to Fluorinated Heterocycles with Sulfur Tetrafluoride (SF4)

136) Bicyclic Piperidines via [2 + 2] Photocycloaddition
V. Shcherbakova, D. Dibchak, M.Snisarenko, Y. Skalenko, A. V. Denisenko, A. S. Kuznetsova, P. K. Mykhailiuk*
J. Org. Chem. 2021, 86, 2200-2209
Bicyclic Piperidines via [2 + 2] Photocycloaddition

Comments are closed.

Developed by George Malets (malets12@gmail.com)